Publicaties

1a. Boeken

Janssen Theo & Ann Marynissen (2018), Het Narrenschip in de Lage Landen. Deel 1: Josse Bade: Der zotten ende der narren scip - tekst en hertaling. 496 p. Deel 2: Het schip ingaan - inleiding en aantekeningen. 726 p. Serie: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden 8, 1-2. Leuven: University Press.

Van der Sijs N. (red.), M. Jansen, A. Marynissen, M. Van Oostendorp, A. en P. Van Reenen, J. Stroop (2011), Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker, 368 p.

Janssens Guy & Ann Marynissen (2008), Het Nederlands vroeger en nu. Leuven: Acco, derde, herwerkte uitgave, 276 p. Ongewijzigde herdruk 2011.

Marynissen Ann (1996), De flexie van het substantief in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie. Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, "Studies op het gebied van de Nederlandse Taalkunde" nr. 2, Leuven: Peeters, 487 p.


1b. Redactie van boeken en tijdschriften

Marynissen Ann (red.) (2016), Een leven lang taal- en literatuurwetenschap. Huldenummer voor Jan Goossens. Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126, afl. 1-2. Gent: KANTL, 225 p.

De Tier V. & A. Marynissen (red.) (2001), Het dialectenboek 6. Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 416 p. Online: http://www.variaties.ugent.be/2011_dialectenboek_6.pdf


2. Artikels

2.1. Artikels over (de geschiedenis van) het Nederlands

Marynissen, Ann (2017), De lange weg naar een Nederlandse standaardtaal. Een beknopte geschiedenis van de standaardisering van het Nederlands. In: G. De Sutter (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Leuven: Acco, 60-79.

Janssen, Th.A.J.M. & Ann Marynissen (2016), Der zotten ende der narren scip in het kielzog van Dasz Narrenschyff en Stultifera Nauis. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126, 95-165.

Marynissen, Ann (2016), Ten geleide. In: Marynissen, A. (red.), Een leven lang taal- en literatuurwetenschap. Huldenummer voor Jan Goossens. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126, 3-10.

Janssen, Th.A.J.M. & Ann Marynissen (2015), Josse Bade: auteur van 'dit is der sotten ende der narren scip' (1500). In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 131, 1-40.

Marynissen, Ann & Th.A.J.M. Janssen (2014), Vroegnieuwnederlands voor commercie en cultuur. In: Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde, Sara Verbrugge (red.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop Van der Horst. Leuven: Universitaire Pers, 500-512.

Janssen, Th.A.J.M. & Ann Marynissen (2013), Brabants oude zot (1500) en Erasmus' goddelijke Zotheid (1509) in een intieme relatie? In: H. Brand, E. Hoekstra, B. Groen & C. van der Meer (red.), De tienduizend dingen. Leeuwarden: Fryske Akademy en Stichting Afûk, 249-265.

Marynissen, Ann (2013), Methodologische evolutie in de flexieleer van het Nederlands tot 1700. In: Theo Janssen & Ton Van Strien (red.), Neerlandistiek in beeld. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU & Münster, Nodus Publikationen, 69-78.

Marynissen, Ann & Guy Janssens (2013), A regional history of Dutch. In: F. Hinskens & J. Taeldeman (eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Series: Handbooks of Linguistics and Communication Science. Volume 3: Dutch. Mouton De Gruyter: Berlin/Boston, 81-100.

Marynissen, Ann (2012), Cor Van Bree: Historische taalkunde, 1990. In: Jubileumnummer 1963-2012 Internationale Neerlandistiek 50, 88-90.

Marynissen, Ann (2010), Welk Nederlands voor Duitstaligen? Belgisch-Nederlands: het standpunt van de buitenlandse neerlandistiek. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2010, nr. 3, 25-44. Tevens verschenen in Nachbarsprache Niederländisch 26, 2011, 25-41.

Marynissen, Ann (2009), Taalverandering tussen evolutie en normering. De e-apocope als breuklijn tussen het Nederlands en het Duits. In: Nederlandse Taalkunde 14, 233-254.

Marynissen, Ann (2009), Sprachwandel zwischen Evolution und Normierung. Die e-Apokope als Bruchstelle zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 76, Heft 2, 165-188.

Marynissen, Ann (2004), Limburgers worden Nederlanders. Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg (1789-1935). In: Taal & Tongval, themanummer 17: Taalvariatie en groepsidentiteit, 64-85. Ook verschenen in: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialectologie en Naamkunde 6, 75-90.

Marynissen, Ann (2004), Bidirectionele taalverandering: wegval en toevoeging van een sjwa in de Middelnederlandse en de moderne dialecten. In: S. Daalder, Th. Janssen & J. Noordegraaf (red.), Taal in Verandering. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU; Münster, Nodus Publikationen, 137-145.

Marynissen, Ann (2004), De conditionering van de sjwa-apocope bij zijn ontstaan in het Middelnederlands. In: J. De Caluwe, M. Devos, G. De Schutter & J. Van Keymeulen (red), Schatbewaarder van de taal. Johan Taeldeman. Liber Amicorum. Gent: Academia Press, 609-620.

Marynissen, Ann (2004), Historische Sprachverhältnisse im Rhein-Maas-Gebiet: Die Niederlandisierung des Südostens der niederländischen Provinz Limburg (1789-1940). In: GrenzenLos, Band 3, 70-81.

Marynissen, Ann (2002), Niederländisch und Deutsch nebeneinander im Südosten der niederländischen Provinz Limburg. Belege aus einer diglossischen Grenzregion. In: Volkskultur an Rhein und Maas 20, Nr. 2, 41-54.

Marynissen, Ann (2001), Die Flexion des Substantivs in der mittelniederländischen Amtssprache des 13. Jahrhunderts. In: K. Gärtner, G. Holtus, A. Rapp und H. Völker, Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen: Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert. Beiträge zum Kolloquium vom 16. bis 18. September 1998 in Trier. Trierer historische Forschungen Band 47, 659-672.

Marynissen, Ann (1999), ... allen dengenen die dese letteren sien selen / selen sien ende horen lesen ... Over volgordevariatie in de werkwoordelijke eindgroep in de Middelnederlandse bijzin. In: Taal & Tongval, themanummer 12, 136-158.

Marynissen, Ann (1998), Van -(t)ke naar -(t)je. De oorsprong en verspreiding van het Nederlandse diminutiefsuffix -(t)je. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114, 252-269.

Marynissen, Ann (1995), Een vergelijking van diverse telmethodes in het historisch-linguïstisch onderzoek. In: Taal & Tongval, themanummer 8, 124-138.

Marynissen, Ann (1995), Vrouwe en wijf in het 13de-eeuwse Middelnederlands. In: J. Cajot & L. Kremer & H. Niebaum (Hrsg.), Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft. Jan Goossens zum 65. Geburtstag. Niederlande-Studien, Band 16/1, 43-51.

Marynissen, Ann (1994), Het -s-meervoud in het vroegste ambtelijke Middelnederlands. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 40, 63-105.


2.2. Artikels over Nederlandse namen

Marynissen, Ann (2014), Auf der Schnittstelle zwischen der Germania und der Romania: Die Familiennamen in Belgien. In: Peter Gilles, Cristian Kollmann & Claire Muller (Hrsg.), Familiennamen zwischen Maas und Rhein. Frankfurt: Peter Lang, 157-184.

Marynissen, Ann (2011), Hoofdstuk 6: Namen. In N. Van der Sijs (red.), Mathilde Jansen, Ann Marynissen, Marc Van Oostendorp, Anke en Pieter Van Reenen, Jan Stroop (2011), Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker, 300-353.

Marynissen, Ann (2011), Familiennamen aus dem niederländischen Sprachgebiet in Deutschland. In: Hengst, K.H./Krüger, D., Familiennamen im Deutschen. Erforschung und Nachschlagwerke. Bd 2: Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum. Jürgen Udolph zum 65. Geburtstag zugeeignet. Leipziger Universitätsverlag, 35-52.

Marynissen, Ann (2010), Eigenschappen als benoemingsmotief: lichaamskenmerken in familienamen. In: Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent: Academia Press, 429-439.

Marynissen Ann & Damaris Nübling (2010), Familiennamen in Flandern, den Niederlanden und Deutschland – ein diachroner und synchroner Vergleich. <>In: Antje Dammel, Sebastian Kürschner und Damaris Nübling (Hg.): Kontrastive Germanistische Linguistik. Themenband der Reihe 'Germanistische Linguistik'. Hildesheim: Olms Verlag, Teilband 1, S. 311-362. http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2011/10809/

Marynissen, Ann (2010), Ursprung, Motivierung und Bildung von Familiennamen am Beispiel des niederländischen Sprachgebiets. In: G. Cornelissen/H. Eickmans (Hrsg): Familiennnamen an Niederrhein und Maas. Von Angenendt bis Seegers/Zeegers. Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie / Academie Nederrijn, Band 9, Bottrop: Peter Pomp Verlag, S. 11-35.

Marynissen, Ann (2009), Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 11, 5-20.

Marynissen, Ann (2007), Familienamentypes in het Nederlandse en het Duitse taalgebied. In: Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Neerlandistiek in het Duitse taalgebied, Zürich, 17-19 maart 2006, 25-57.

Marynissen, Ann (2006), Dr. Jan Lindemans (1888-1963). In: Online bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek, 2006. http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/lind010.htm.

Marynissen, Ann (2005), Die geographische Streuung der Familiennamentypen im niederländischen Sprachgebiet. In: Niederdeutsches Wort, Band 45, 105-120.

Marynissen, Ann (2003), De Brabander, Brabers of Van Brabant ? Over de lexicale en grammatische motivering van Nederlandse inwoners- en gebiedsnamen. In: Leuvense Bijdragen 92, 239-255.

Marynissen, Ann (2002), Tussen Brussel en Amsterdam. Familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied. In: Naamkunde 34, 239-256.

Marynissen, Ann (2002), A geography of Flemish proper names: a computer-assisted atlas of present-day Flemish family names. In: D. Kremer & M. Arcamone, Proceedings of the XVIIIth International Congress of Onomastic Sciences, University of Trier, 12-17 April 1993. Band I. Chronik. Namenetymologie und Namengeschichte. Forschungsprojekte. Tübingen, 297-302.

Marynissen, Ann (2001), Dialecten en familienamen: een afspiegeling van elkaar ? Over klanktegenstellingen en lexicale varianten in de Nederlandse familienamen en hun tegenhangers in de dialecten. In: V. De Tier & A. Marynissen (red.), Het dialectenboek 6. Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 75-92.

Marynissen, Ann (2001), Van Terpstra tot Vandenbussche. De familienamen in het Nederlandse taalgebied. In: Ons Erfdeel 44, nr. 5, 733-739.

Marynissen, Ann (2000), Cartografie in de naamkunde. In: Naamkunde 32, 7-35.

Marynissen, Ann (1999), “Naamkunde”. Hoofdstuk in W. Smedts & P.C. Paardekooper, De Nederlandse taalkunde in kaart. Leuven, 225-239.

Marynissen, Ann (1999), Den Uyl, Snoeckx, De Leeuw, Haan, Kikkert en varianten: over benamingen van dieren in de Nederlandse familienamen. In: V. De Tier & S. Reker (red.), Het dialectenboek 5. In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête 1998. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 11-35.

Marynissen, Ann (1997), Waar komt mijn familienaam voor? Automatische kartering van de geografische spreiding van (types) familienamen in het Nederlandse taalgebied. In: De Aardrijkskunde 21, nr. 3, 25-38.

Marynissen Ann (1997), Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen. In: Naamkunde 29, 195-216. Ook verschenen als Nr. 92 der Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hasselt.

Marynissen, Ann (1996), Plaats- en huisnamen in het centrum van Turnhout. In: Taxandria N.R. LXVIII, 11-70.

Marynissen, Ann (1995), De atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 67, 139-171.

Marynissen, Ann (1994), Limburgse familienamengeografie. In: Naamkunde 26, afl. 3-4, 243-301. Ook verschenen als Nr. 76 der Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde.

Marynissen, Ann (1993), Turnhout, Torhout en aanverwante familienamen. In: P. Catteeuw & F. Hellemans (red.), In verscheidenheid. Liber Amicorum prof. dr. em. Robert Van Passen. Aartrijke, 183-193.

Marynissen, Ann (1992), Naar aanleiding van de publikatie van de "Hessischer Flurnamenatlas". In: Naamkunde 24, 205-212 (review article).

Marynissen, Ann (1991), Morfosyntactische aspecten van de Belgische familienamen op basis van het "Belgisch repertorium van familienamen". In: Naamkunde 23, 29-79.

Marynissen, Ann (1990), The geographical distribution of toponymical elements in the Dutch-speaking part of Belgium. In: E.M. Närhi (Ed.), Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastics, Helsinki 13-18 August 1990, Vol. 2, 147-154.

Marynissen, Ann (1989), Inleiding. Bio-bibliografie van K. Roelandts. In: K. Roelandts, Expressiviteit en taalverandering hulde-album Prof. K. Roelandts, uitgegeven door het Instituut voor Naamkunde te Leuven). Nomina Geographica Flandrica. Studiën XIV, 9-35.

Marynissen, Ann (1988), Kempische toponiemen op -sie (-zijde). In: Naamkunde 20, 168-173.


3. Recensies

(2015) Twents springlevend. Recensie van: Sabine Maas (2014), Twents op sterven na dood? Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne. Niederlande-Studien, Kleinere Schriften, Heft [18]. Münster: Waxmann Verlag. 95 blz. In: Internationale Neerlandistiek 53 (2015), 72-74.

(2013) Deutscher Familiennamenatlas, herausgegeben von Konrad Kunze und Damaris Nübling. Band 2. Graphematik/Phonologie der Familiennamen II: Konsonantismus. Berlin/New York: De Gruyter, 2011. In: Beiträge zur Namenforschung 48, Heft 4, 463-468.

(2012) J. Stroop, Hun hebben de taal verkwanseld. Over Poldernederlands, 'fout' Nederlands en ABN. Athenaeum – Amsterdam: Polak & Van Gennep. In: Internationale Neerlandistiek 50, 186-189.

(2010) J.M. Van der Horst, Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Leuven: Universitaire Pers, 2008, 2 delen, 2014 blz. In: Internationale Neerlandistiek 3, nr. 1, 57-60.

(2002) J. Goossens, Ausgewählte Schriften zur niederländischen und deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Herausgegeben von Heinz Eickmans, Loek Geeraedts & Robert Peters. Waxmann Münster / New York, München / Berlin, 2000. Niederlande-Studien, Band 22. In: Nachbarsprache Niederländisch 17, 111-113.

(2000) S. Habscheid, Die Kölner Urkundensprache des 13. Jahrhunderts. Flexionsmorphologische Untersuchungen zu den deutschen Urkunden Gottfrieds Hagens (1262-1274). Köln-Weimar-Wien: Böhlau 1997. 280 S. (Rheinisches Archiv. Veröffentlichungen des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande der Universität Bonn. 135). In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur Band 122, Heft 3, 488-492.

(1999) H. Brems, G. Elshout, A.M. Musschoot, R. Vismans (red.), Nederlands 200 jaar later: handelingen Dertiende Colloquium Neerlandicum. Leiden, 24-30 augustus 1997. Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. - Münster: Nodus Publ., 1998. 575 blz. In: Nachbarsprache Niederländisch 14, nr. 1, 79-82.

(1994) R.A. Ebeling, Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik. 's-Gravenhage 1993.. In: Naamkunde 26, afl. 1-2, 131-143 (samen met D. Gerritzen).

(1994) J. De Vries, R. Willemyns & P. Burger, Het verhaal van een Taal. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam, 1993, in Kultuurleven 61, nr. 1, 46-47.

(1991) U. Söbbing, Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. Atlas und Namenregister (Westmünsterländische Flurnamen Bd. 2, Beiträge zur Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Südlohn Bd. 1). Borken 1989, XXX + 24 S, 21 Karten. In: Naamkunde 23, 212-213.

(1991) D. Dölling, Die Flurnamen der Stadt Gescher. Atlas und Namenregister (Westmünsterländische Flurnamen Bd. 3, Heimatbuch Gescher Bd. 7). Vreden/Gescher 1990, XXVI + 22 S, 33 Karten. In: Naamkunde 23, 213.

(1991) H. Beckers, H. Gausling, B. Wittebrock, Die Flurnamen der Stadt Ahaus. Atlas und Namenregister (Westmünsterländische Flurnamen Bd. 1, Beiträge zur Geschichte der Stadt Ahaus Bd. 5). Kreis Borken und Stadt Ahaus 1989, XI + 110 S, 54 Karten. In: Naamkunde 23, 210-212.


4. Diverse bijdragen en berichten

Marynissen, Ann (2017), Toespraak bij de presentatie van het huldenummer voor Jan Goossens: een leven lang taal- en literatuurwetenschap. In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2017, 98-101.

Marynissen, Ann (2012/2013), Achtste colloquium van de Fachvereinigung Niederländisch aan de Universität zu Köln: ‘Roerige tijden – Wat beweegt Vlaanderen?’ In: Nachbarsprache Niederländisch 27/28 (2012/2013), 130.

Marynissen, Ann (2012), De belangstelling voor het Nederlands in het Duitse onderwijs. In: Neerlandia/Nederlands van Nu 116, nr. 2, 35-37 en in Nieuwsbrief 32/4 van de Orde van den Prince 2013, 12-13.

Marynissen, Ann (2010), Huldeadres door Ann Marynissen aan haar voorganger Luc Van Durme. In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2011, 104-109.

Marynissen, Ann (2010), Van 'Deutsch-Niederländisches Forschungsinstitut' tot 'Institut für Niederlandistik": de geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen. In: Matthias Hüning, Jan Konst & Tanja Holzhey (red.): Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann (Niederlande-Studien, 49), 131-144

Marynissen, Ann (2008), Colloquium voor promovendi en habilitandi in Keulen. In: Nachbarsprache Niederländisch 23, Nr. 1-2, 98-99.

Marynissen, Ann (2004), Nederlands studeren in Duitsland. Mogelijkheden en motieven. In: Europa en het Nederlands. Nieuwsbrief 24/1 van de Orde van den Prince, 18-19.

Marynissen, Ann (2003-2004), Kroniek Vlaanderen: Monografieën over de plaatsnamen van Vlaamse gemeenten. In: Naamkunde 35, 259-262.

Marynissen, Ann (2002), Nederlands studeren in Keulen. In: Over Taal 41, nr. 1, 12-16.

Marynissen, Ann (2002), Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 34, 122-129.

Marynissen, Ann (2001), Wegwijzer Naamkunde. In: V. De Tier & A. Marynissen, m.m.v. H. Brok (red.), Het dialectenboek 6. Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 365-377.

Marynissen, Ann (2000), De geografische verspreiding van (types) familienamen in het Nederlandse taalgebied en hun verhouding tot de Nederlandse dialecten. In: Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 1, nr. 4, 20-21./p>

Marynissen, Ann (2000), Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 32, 265-272

Marynissen, Ann (1999), Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 31, 240-243.

Marynissen, Ann (1998), Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 30, 259-261.

Marynissen, Ann (1997), Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 29, 258-262.

Marynissen, Ann (1996), Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 28, 219-220.

Marynissen, Ann en Willy Van Langendonck (1996), In memoriam Dr. Clem Marynissen (1922-1996). In: Naamkunde 28, afl. 3-4, I-IV.

Marynissen, Ann (1996), De familienaam Van Huldenberg. In: Huldenbergs Heemblad 15, nr. 3, 236-240.

Marynissen, Ann (1995), Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 27, afl. 3-4., 258-259; 261.

Marynissen, Ann (1995), Naamkunde”. In: G. Craps & W. Smedts, Taalquizboek. Davidsfonds Leuven, 116-125.

Marynissen, Ann (1994), Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 26, afl. 3-4., 325-328.

Marynissen, Ann (1993), Kroniek Vlaanderen. In: Naamkunde 25, 216-221; 223; 225-226.

Marynissen, Ann (1993), Naamkundige verhandelingen en dissertaties in 1987-1993. In: Naamkunde 25, 223-224.

Marynissen, Ann (1993), Samenvatting van proefschrift in: Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten 7, 12-13 en in Dokumentaal. Informatie- en communicatiebulletin voor neerlandici 22, nr. 3, 113-114.

Marynissen, Ann (1991), Kroniek. In: Naamkunde 23, 221-222.

Marynissen, Ann (1990), Kroniek. In: Naamkunde 22, 198-200.

Marynissen, Ann (1988), Het legaat van J. Van Overstraeten. In: Naamkunde 20, 173-177.


5. Bibliografieën

Marynissen, A. en F. Goeminne (1994), De Persoonsnamenstudie in 1991-1992. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 66, 23-46.

Marynissen, A. en R. Rentenaar (1994), Bibliographia Onomastica 1990-1991: Netherlandic. Onoma 31, 151-156.

Marynissen, A. (1993), De Plaatsnamenstudie in 1990-1991. Hand. Comm. Top. & Dial. 65, 177-232.

Marynissen, A. (1992), De Persoonsnamenstudie in 1989-1990. Hand. Comm. Top. & Dial. 64, 17-42.

Marynissen, A. (1990-91), De Plaatsnamenstudie in 1988-1989. Hand. Comm. Top. & Dial. 63, 291-335.

Marynissen, A. en R. Rentenaar (1990), Bibliographia Onomastica 1987-1989: Netherlandic. Onoma 29, 209-216.

Marynissen, A. (1989), De Persoonsnamenstudie in 1987-1988. Hand. Comm. Top. & Dial. 62, 51-77.

Marynissen, A. (1988), De Plaatsnamenstudie in 1986-1987. Hand. Comm. Top. & Dial. 61, 133-174.

Marynissen, A. (1987), De Persoonsnamenstudie in 1985-1986. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 60, 98-117.