User Tools

Site Tools


bibliografie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bibliografie [2018/02/11 19:38]
ann
bibliografie [2019/08/15 17:36] (current)
ann
Line 1: Line 1:
 +====== Bibliografie ======
  
 +Debrabandere,​ Frans (2003). //​Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk//​. Amsterdam/​Antwerpen:​ L.J. Veen.
 +
 +Ebeling, Rudi (1993). //Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis,​ verspreiding,​ vorm en gebruik.// ​ Groningen: REGIO Prjojekt. ​
 +
 +Goossens, Jan (1978). Naar een Nederlandse familienaamgeografie. In: //​Naamkunde//​ 10, 213-233.
 +
 +Goossens, Jan (1995). Motiefgeografie van Nederlandse familienamen. In: //​Naamkunde//​ 27, 1-31.
 +
 +Goossens, Jan (1996). Familiennamengeographie. In: Eichler, Ernst u.A. (Hrsg.). //​Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik.//​ Berlin/New York: De Gruyter, 1141-1153.
 +
 +Goossens, Jan & Johan Taeldeman & Geert Verleyen (1998-2000). //​Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten// (FAND). Deel I-II-III. Gent: KANTL.
 +
 +Marynissen, Ann (1991). Morfosyntactische aspecten van de Belgische familienamen op basis van het "​Belgisch repertorium van familienamen"​. In: //​Naamkunde//​ 23, 29-79.
 +
 +Marynissen, Ann (1994). Limburgse familienamengeografie. In: //​Naamkunde//​ 26, 243-301.
 +
 +Marynissen, Ann (1995). De atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied. In: //​Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie//​ 67, 139-171.
 +
 +Marynissen Ann (1997). Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen. In: //​Naamkunde//​ 29, 195-216. Ook verschenen als Nr. 92 van de Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hasselt.
 +
 +Marynissen, Ann (1999). Den Uyl, Snoeckx, De Leeuw, Haan, Kikkert en varianten: over benamingen van dieren in de Nederlandse familienamen. In: De Tier, V./ Reker S. (red.). //Het dialectenboek 5. In vergelijking met dieren.// Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête 1998. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 11-35.
 +
 +Marynissen, Ann (2002). Tussen Brussel en Amsterdam: familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied. In: //​Naamkunde//​ 34, 239-256.
 +
 +Marynissen, Ann (2003). De Brabander, Brabers of Van Brabant? Over de lexicale en grammatische motivering van Nederlandse inwoners- en gebiedsnamen. In: //Leuvense Bijdragen// 92, 239-255.
 +
 +Marynissen, Ann (2005). Die geographische Streuung der Familiennamentypen im niederländischen Sprachgebiet. In: //​Niederdeutsches Wort// 45, 105-120.
 +
 +Marynissen, Ann (2009). Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland. In: //Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde// 11, 5-20.
 +
 +Marynissen, Ann & Damaris Nübling (2010). Familiennamen in Flandern, den Niederlanden und Deutschland – ein diachroner und synchroner Vergleich. In: Dammel, Antje & Sebastian Kürschner & Damaris Nübling (Hg.). //​Kontrastive Germanistische Linguistik//​. Themenband der Reihe '​Germanistische Linguistik'​. Hildesheim: Olms Verlag, Teilband 1, S. 311-362. http://​publikationen.ub.uni-frankfurt.de/​volltexte/​2011/​10809/​
 +
 +Marynissen, Ann (2010a). Ursprung, Motivierung und Bildung von Familiennamen am Beispiel des niederländischen Sprachgebiets. In: Cornelissen Georg & Heinz Eickmans (Hrsg). //​Familiennnamen an Niederrhein und Maas. Von Angenendt bis Seegers/​Zeegers//​. Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie / Academie Nederrijn, Band 9, Bottrop: Peter Pomp Verlag, S. 11-35.
 +
 +Marynissen, Ann (2010b). Eigenschappen als benoemingsmotief:​ lichaamskenmerken in familienamen. In: Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (red.). //Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent.// Gent: Academia Press, 429-439.
 +
 +Marynissen, Ann (2011a). Hoofdstuk 6: Namen. In Van der Sijs, Nicoline (red.). //​Dialectatlas van het Nederlands//​. Amsterdam: Bert Bakker, 300-353.
 +
 +Marynissen, Ann (2011b). Familiennamen aus dem niederländischen Sprachgebiet in Deutschland. In: Karl-Heinz Hengst & D. Krüger. //​Familiennamen im Deutschen. Erforschung und Nachschlagwerke. Bd 2: Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum. Jürgen Udolph zum 65. Geburtstag zugeeignet.//​ Leipziger Universitätsverlag,​ 35-52.
 +
 +Marynissen, Ann (2014). Auf der Schnittstelle zwischen der Germania und der Romania: Die Familiennamen in Belgien. In: Gilles, Peter & Cristian Kollmann & Claire Muller (Hrsg.). //​Familiennamen zwischen Maas und Rhein.// Frankfurt: Peter Lang, 157-184.
 +
 +Van Loey, Adolphe (1980). //​Middelnederlandse spraakkunst.//​ Deel II: Klankleer. Groningen: Wolters-Noordhoff.
bibliografie.txt · Last modified: 2019/08/15 17:36 by ann